content_copy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Upozornění pro zákazníky: Obchod www.batohy-skolni.eu nepodléhá EET.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové obchodě provozovaných fyzickou osobou Jitka Vogeltanzová od 2.3.2017.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Jitka Vogeltanzová., se sídlem S.K. Neumanna 358/4 Mohelnice 78985 IČ: 87282305 vydal městský úřad, odbor živnostenský úřad v Mohelnici U Brány 916/2 789 85 Mohelnice

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem (č.513/1991Sb), neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)..

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní fy osoba  Jitka Vogeltanzová, se sídlem S.K Neumanna 358/4 IČ 87282305 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva spotřebitel

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.

Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu ( spotřebiteli ) umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

  • u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ 

  • zboží se nevyrábí nebo se vyprodalo

  • zboží není možné dodat ani nahradit jiným modelem

  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje 

Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Uzavřením kupní smlouvy kupující (spotřebitel ) stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu , a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupní smlouva podnikatel 

Není-li kupujícím spotřebitel, ale podnikatel ( firma nebo osoba která jedná v rámci své podnikatelské činnosti ) návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.  Upozornění: doručení závazného souhlasu prodavajícího kupujícímu není potvrzovací e-mail

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu , a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Informace o dostupnosti zboží skladem a odeslání objednávky

Informace o dostupnosti zboží (skladem) má informativní charakter běžného sortimentu. Skladové zásoby se stále mění, proto zákazník o dostupnosti zboží v případě jeho vyprodaní bude informován při vyřizování objednávky.

Na kompletní zabalení zásilky a odeslání si pro "jistotu" rezervujeme lhůtu 2 až 5 dnů (to kdyby bylo objednávek najednou více, než je obvyklé – výprodeje, škola, vánoce nebo různé akce, kde se předpokládá více objednávek od dalších zákazníků).

Doprava a platba za zboží. 

Objednané zboží je zasíláno v České republice prostřednictvím přepravní společnosti PPL a to na dobírku. Netíká se státních a příspěvkových organizací. 

Cena dopravy

Ceny dopravy objednaného za zboží se řídí aktuálním ceníkem, který naleznete na webovém rozhraní obchodu ceny dopravy platí pouze pro Českou Republiku.

Ceny dopravy pro zahraničí jsou řešeny indivuduálně prodle objednaného zboží. 

Doprava zdarma 

Doprava zdarma platí pouze při splnění obchodních podmínek, stanovením internetového obchodu a to pouze na území České Republiky a do počtu jednoho zasílaného balíku do celkové hmotnosti 40 Kg.

Upozornění: Dopravu zdarma není možné uplatnit pro zasílaní zboží do zahraničí.  

 

Reklamace doručené zásilky prostřednictvím přepravce

Zkontrolujte prosím při převzetí zásilky, zda je obal nepoškozený. Za poškození zboží během přepravy odpovídá přepravce. V případě, že je zásilka doručena poškozena je nutné, aby příjemce sepsal s přepravcem reklamační protokol. V případě, že je zásilka neporušená, ale zboží přepravou utrpělo újmu je nutné, aby toto příjemce reklamoval u přepravce do 48 hodin od převzetí. Déle již to není možné. Potřebné údaje pro vyřízení reklamace poškozeného balíku naleznete na štítku zásilky.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

·                           má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·                           se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

·                           věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·                           je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·                           věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též  vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího batohy.skolni@email.cz .

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

·                           o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

·                           o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·                           o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

·                           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

·                           o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·                           o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

·                           o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·                           o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

·                           o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

·                           o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

·                           uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

·                           o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího https://www.papirko.eu

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Nevyzvednuté zásilky

Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupujete od kupní smlouvy.

Skutečnost je však úplně jiná.
Je dobré si uvědomit, že zasláním objednávky dává předpoklad k uzavření kupní smlouvy, která je závazná předáním objednaného zboží přepravní společnosti nejen pro prodejce, ale i pro zákazníka. Prodávající (tedy my) se zavazuje zboží dodat, a kupující (tedy Vy) se zavazuje ho převzít a zaplatit. Prodávající svou povinnost splní okamžikem předání přepravní společnosti.
 
Prodávající se snaží vyhovět a co nejrychlejší odeslání zásilky a informuje každého zákazníka e-mailem nebo sms zprávou. Pokud si zásilku zákazník od přepravce nepřevezmete, jedná se z jeho strany o porušení kupní smlouvy a zákazník odpovídá za škodu, která tímto krokem propadávajícímu vznikne. Zákazník je tedy povinni uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na zaslání balíku.
 
Pokud se prodávajícímu zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá,  bude zaslána výzva na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného a balného a to ve lhůtě ze splatností do 14-ti dnů. Pokud nedojde k uhrazení, prodávající předá dlužnou částku právní kanceláři k vymáhání.
 
Upozorňujeme na to, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.
 
Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, prodávající zákazníkovy vyhoví až po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a balné a nové poštovné předem na náš účet.
 
Prodávající si vyhrazujeme právo neakceptovat v budoucnu další objednávky, zákazníků kteří si nevyzvedli objednané zboží a nezaplatili náklady na doručení balíku. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší stornovat objednávku před odesláním zásilky.

Náklady spojené s odesláním balíku.

Cena zaslání zásilky je zhodná s aktuální cenou přepravy  na stránkách e-shopu.

Cena balného číní 61Kč za každý 1 balík , částka za balné bude připočtena k ceně za přepravu a to  v případě nevyzvednuté zásilky. 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete níže v odkazech:
Zpracovávání osobních údajů
Registrace osobního účtu
Souhlas se zpracováním OÚ pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Souhlas se zpracováním OÚ pro účely zobrazování marketingových nabídek

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu §419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra vzemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  batohy.skolni@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Obchodní balík do 30 kg
GLS doručení do druhého pracovního dne možnost sledovat on-line pohyb zásilky. Podací číslo balíku Vám bude zasláno na e-mail případně zaslané na telefon. Cena přepravy platí pouze pro Českou Republiku. LZE PLATIT PLATEBNÍ KARTOU U ŘIDIČE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. Nezasíláme Českou poštou ani jinou přepravní společnosti nežli je výše uvedeno.
110,00 Kč ZDARMA
DPD balík do 30 kg ČR
DPD doručením do druhého pracovního dne od odeslání zboží. V den doručení vám DPD zašle hodinové okno kdy bude doručovat vaší zásilku .Možnost sledovat on-line pohyb zásilky, podací číslo balíku Vám bude zasláno na e-mail případně zasláno na telefon. Balík je možné platit hotově nebo platební kartou u řidiče při převzetí zboží.
130,00 Kč ZDARMA
Výdejní místo GLS Parcel shop
Výdejní místo GLS Parcel shop Doručení balíku na vámi určené výdejní místo GLS parcel Shop !!! Upozornění !!! u této možností doručení NELZE PLATIT PLATEBNÍ KARTOU, ale pouze v hotovosti. Doba uložení balíku maximálně je 5 dní. Informace o balíku vám bude zasláno na vámi uvedený telefon a e-mail
100,00 Kč ZDARMA
Výdejní místo DPD Parcel shop
Nezasíláme do Alza či jiných výdejních boxu , maximální váha balíku pro uložení je DPD ParcelShop je 15 kg a nelze zasílat malířské stojany.  DPD Pickup doručením do druhého pracovního dne od odeslání zboží. Možnost sledovat on-line pohyb zásilky, podací číslo balíku Vám bude zasláno na e-mail případně zasláno na telefon. Doba pro vyzvednutí je 5 dní
120,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
Osobní odběr PAPÍRNICTVÍ KOH-I-NOOR PARTNER S. K. Neumanna 358 / 4 Mohelnice 78985. Upozornění pro zákazníky: Výše uvedená prodejná - výdejní místo je v EET v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. DIČ prodejny CZ7861165785
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PŘEVODEM
Platba převodem předem na účet. Platba probíhá předem na náš účet, po uhrazení vaší objednávky bude objednávka odeslána. !!! Upozorněni !!! doba splatnosti faktury jsou 2 dny, o které se nejméně prodlužuje doba dodání vaší objednávky. Po zaslaní vaší objednávky prosím vyčkejte na podklady k platbě.
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
Dobírka bude připočtena k částce za dopravu. Platba probíhá při převzetí zboží. Možnost platit u řidiče v hotovosti i platební kartou. U výdejního místa GLS A PPL je potřebná hotovost a nelze platit platební kartou. Upozornění pro zákazníky: Hotovost nebo úhrada platební kartou, která byla zaplacena za zboží přepravní společnosti PPL a GLS, nepohledá EET ( všechny takto přijaté platby jsou zasílány přepravní společnosti PPL a GLS na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
45,00 Kč
OSOBNÍ ODBĚR MOHELNICE
Osobní odběr: PAPÍRNICTVÍ KOH-I-NOOR PARTNER S. K. Neumanna 358 / 4 Mohelnice 78985
BEZ POPLATKU
OBJEDNÁVKA NA FAKTURU
Objednávky na fakturu se týká pouze pro města, obce, státní organizace. Dále pak školy, školky a zařízení školního typu, jejichž zřizovatelem je město, obec, stát. ( Ne soukromé osoby, soukromé školy, nadace, firmy atp...) Pokud si zákazník zvolí nesprávně objednávku na fakturu bude toto opraveno. Upozornění: platbu předem na účet po předchozí domluvě umožňujeme.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF